?

Log in

No account? Create an account
5.3. Формотворчі принципи українського скоропису Особливе місце в… - Аматори Каліграфії [entries|archive|friends|userinfo]
Український рукопис

[ website | теґи спільноти ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[квітень. 20-е, 2005|02:17 pm]
Український рукопис

ua_calligraphy

[rarebook]
[Tags|, ]5.3. Формотворчі принципи українського скоропису
Особливе місце в графічній культурі українського народу належить скоропису - пластичному мистецтву каліграфії, розквіт якого збігається за часом із розквітом барокового стилю, що найповніше виражав естетичні принципи та ідеали того часу. Ось як характеризує цей історичний період відомий спеціаліст у галузі українського бароко Г. Логвин: "Після майже двадцятилітньої братовбивчої боротьби між старшинськими угрупованнями наступив доволі стабільний час, особливо за гетьманування Івана Мазепи. Твори архітектури, малярства, монументально-декоративного мистецтва, книжкової графіки, золотарства належать до найкращих досягнень українського творчого мистецького генію. В них втілені радість перемог, високі людяні ідеали, вони й забарвили всі види мистецтва. Саме цим пояснюється їхня стилістична єдність і чарівність, що визначили подальший розвиток мистецтва українського бароко аж до кінця XVIII ст."

За художньою пластикою та синтезом з іншими видами образотворчого мистецтва і архітектури аналогів українському скоропису немає. Європейська каліграфія розмірена більш метрично, стрима-ніше; на площині аркуша відсутній ефект глибинності. Навіть у російському скоропису цього періоду манера письма, яка побудована переважно на застосуванні окремих виносних літер, виглядає нерівною, більш пульсуючою. На рис. 5.4, а наведено "осучаснену" абетку російського скоропису кінця XVII - початку XVIII ст., яку часто в літературі помилково називають "українською".За І. Каманіним, - одним із знавців української палеографії -історія українського скоропису має три періоди розвитку.
Перший має назву "уставний скоропис" (XI - початок XVI ст.). Характерним для українського письма того періоду було те, що воно не зазнало стороннього впливу і в способах писання йшло за традиціями Візантії, на відміну від російського тогочасного скоропису.
Другий період - друга половина XVI ст. - був перехідним до справжнього декоративного стилю рукописного шрифту. Літери характеризуються злиттям написання, невеликим розміром, майже однаковою висотою. Відчувається деякий вплив західноєвропейської каліграфії, що прийшла в Україну з Польщі, Словаччини.
Найвищого розквіту мистецтво українського скоропису досягло наприкінці XVI - в середині XVIII ст. Шрифтова культура органічно вписалася в простір культури бароко. Естетика рукописного шрифту гармонійно поєднується з графікою і живописом, вона базується на єдиних формотворчих принципах. Наочні зразки документів того часу свідчать про високу естетику рукописної шрифтової форми, коли декоративна композиція аркуша набуває абсолютної досконалості. Загальний вигляд вищезгаданих знаків показано на рис. 5.4, б.
Найпривабливішою рисою шрифтової форми третього етапу розвитку була її візуальна спорідненість з формотворчими закономірностями декоративного народного мистецтва, професійного малярства, графіки. Іншими словами, письмо набуло певного національного колориту.
Перш ніж провести графічний аналіз побудови найтиповіших шрифтових знаків, коротко охарактеризуємо існуючі на той час прийоми письма за матеріалами публікацій відомого сучасного шрифто-знавця В. Мітченка.
Основними формотворчими частинами літери називають елементи (штрихи), які утворюють її графеми. Графема є графічним зображенням фонеми (звукової характеристики літери), завдяки якому можна візуально відрізняти літери.

Як і в будь-якій шрифтовій композиції, не всі літери в скорописному письмі відігравали однаково активну "робочу чи декоративну роль". Так, Л, П, Т, Й, М, О, Ш, А, Н, Е писалися легко й відігравали роль пауз. Основне декоративне навантаження несли букви С, Б, К, З, Д. Вони, як правило, розміщувалися в тексті вище або нижче від головної лінії рядка і своїми емоційними сплесками виносних елементів створювали своєрідну ритміку писання. Не всі букви поєднувалися між собою по горизонталі. Такі поєднання вельми різноманітні й винахідливі, причому в одному написі можна бачити кілька варіантів сполучень одних і тих самих літер. Часто з'єднувальні лінії набувають самостійного декоративного значення. Сув'язь сусідніх літер будується таким чином, що обриси першої мотивують обриси наступної - і водночас від них залежать. Горизонтальні лігатури, з одного боку, посилюють декоративне звучання напису, а з другого -"в'яжуть" рядок, спонукаючи погляд бігти зліва направо. Вертикальні лігатури, поряд із виносними елементами, правлять за зв'язки між рядками, чим дещо затримують "ковзання" погляду по горизонталі рядка. Вертикальні зв'язки створювалися досить винахідливо. Найчастіше над рядком виносилися літери X, Н, Р, М, Ш, Т.
Завдяки прийомам, що описані вище, в каліграфії з'являються дуже компактно виписані слова - слова-образи, слова-ідеограми. Натреноване око читача сприймало їх з одного погляду, без розбивання на окремі літери. Образно-пластичні особливості українського скоропису безпосередньо залежать від формотворчих модулів, що вибудовуються графами літер. Рукописні шрифтові форми досить часто знаходили місце в тогочасній геральдиці, найкращим чином оздоблюючи урочисто-монументальну велику і малу архітектуру.
Український скоропис періоду бароко, як стверджує В. Мітченко, за складністю написання окремих літер, за витіюватістю буквеного орнаменту на аркуші паперу, за стилістичною цілісністю шрифту з навколишнім середовищем мало чим поступається перед таким загальновідомим явищем світової культури, як китайське і японське ієрогліфічне письмо.На основі власного дослідження оригіналів скорописних текстів він виділяє шість основних формотворчих елементів скоропису: вертикаль, горизонталь, петлю, крюк, шаблеподібний і хвилеподібний елементи, загальний вигляд яких наведено на рис. 5.5, а. Застосовуючи методику графічної формалізації, визначимо загальні характеристики і геометричну морфологію визначених формотворчих елементів. Залишимо поза увагою перший і другий елементи - найпростіші лінійні модулі - горизонталь, вертикаль. Почнемо з петлі - одного із найуживаніших формотворчих елементів в українському скорописі ХУП-ХУПІ ст. Третій формотворчий елемент - петля - це плавний криволінійний рух пера з наступним перетинанням первинної лінії. За складністю після прямих і вигнутих ліній петлю можна назвати третім формотворчим елементом. Петлі здебільшого мають еліптичну форму. При її аналізі можна умовно розрізняти два види петлі - вертикальну та горизонтальну. Обидві застосовуються як при формуванні «тіла» літери, так і при написанні її виносних елементів. В окремих випадках петля утворюється під час з'єднання вертикальних штрихів літери з горизонтальними або похилими елементами, оскільки увесь неперервний процес руху руки при написанні літер фіксується на папері. Іноді петля служить просто декоративним доповненням «тіла» літери або її виносного елемента. У такому випадку вона не бере участі у формуванні графеми літери. На рис. 5.5,6 показана схема візуального зв'язку окремих літер, що мають у своїй конструкції петлю. Угруповання нагадує цілісне сплетіння. Продовження кінцівок знаків "підхоплюється" простором аркуша і передається сусіднім знакам і т. д. Жодної прямої чи циркульної лінії; гармонія зображення побудована на максимальному наближенні до образу природних форм. У поєднанні знаків цього типу з іншими та між собою і в додаток до вищезгаданих принципів слід звернути увагу на особливий момент: досить часто подвійні, потрійні сполучення утворюють симетричні образи, які являють собою цілісний модуль (типу ієрогліфа) (рис. 5.5, в). Широкий спектр засобів супідрядності містить у собі петля: паралельність основних рухів, геометричну спорідненість вузлів, масштабність мас, упорядкованість формотворчих орієнтирів тощо. Тільки частину з них наведено на рис. 5.5, б, в.
Четвертий формотворчий елемент букви має вигляд шаблеподібного. Таким терміном у літературі з теорії шрифту називають насичений діагональний штрих у літері. На відміну від крюка, шаблеподібний елемент виступає як самостійний рух пера (у літерах К, З, Н). Він поєднується з горизонтальною петлею лише у літері Ж, а тому є невід'ємною частиною графеми літери. Щоб провести чіткішу межу між шаблеподібним елементом і крюком, треба пам'ятати, що шаблеподібний елемент завжди розташовується по діагоналі зверху вниз і зліва направо. Пишеться він з натиском і закінчується легким рухом пера догори. Цікава особливість шаблеподібних знаків проявляється саме у композиційному поєднанні (рис. 5.5, г). Простір, що ніби затиснутий між активними, майже паралельними рухами, забезпечує міцний зв'язок сусідніх графем. Як правило, шаблеподібні літери в письмі виставлялися на заголовки, кінцівки, розділові акценти.Наступним, п'ятим формотворчим елементом є лінія з хвилеподібною кінцівкою, яку можна умовно назвати крюком. Крюк - це енергійний рух пера зліва направо, згори вниз, з натиском, що закінчується зворотним рухом, своєрідна незакінчена петля. У деяких літерах крюк поєднується з петлею, стаючи її продовженням. Найчастіше таким прийомом пишуть верхні та нижні виносні елементи. Дуже часто крюк є продовженням або початком вертикального штриха. Динамічним за формою цілісним знаком виглядає подвійне угруповання літер Д, Є (рис. 5.5, д), одна з яких має стійку-крюк. Формотворчі елементи і орієнтири здебільшого не розчиняються в просторі аркуша, а утворюють замкнені контури, в обрисах яких переважають еліпси.
Останній формотворчий елемент українського скоропису можна назвати хвилеподібним. Він виконується плавним "синусоїдальним" рухом пера по горизонталі з натиском на середині руху. Найчастіше такий штрих замінює горизонтальну верхню або нижню лінію літери. Іноді він виступає як декоративний елемент, продовжуючи або випереджаючи вертикальний штрих. Хвилеподібний штрих часто слугує надрядковим знаком (титлом), може поєднувати невеликі блоки тексту. Графічна схема конструкції хвилястих літер і їх взаємозв'язку наочно підтверджує одне з головних правил гармонійної узгодженості, що візуальна єдність матиме тим кращий показник, чим більше в угрупованні геометричне споріднених елементів, і якщо останні мають горизонтальну орієнтацію (рис. 5.5, е, ж). Визначені типажі елементів української каліграфії ХУП-ХУПІ століть є своєрідним творчим "продуктом" шести споріднених основних рухів пера, які формують графеми літер.
Підсумовуючи вищенаведене, можна констатувати:
- художньо-пластичні властивості українського скоропису епохи бароко визначаються саме використанням вищезгаданих формотворчих елементів, що виконували одночасно функцію конструктивних знакових графем і декоративно-оздоблювальних аксесуарів;
- геометрична морфологія шрифтових знаків і формотворчих орієнтирів не використовує елементарні форми, а виключно складні, які тяжіють до природних біонічних структуроутворень;
- на укладання просторової пластики українського скоропису впливали такі додаткові компоненти, як віньєтки, сплетені з вигадливих петель і спіралей, ритмічні складні розчерки. Ці декоративні елементи на початку і в кінці тексту органічно поєднувалися з роз-черковою формою окремих літер, вносили динаміку до прямокутника напису, оскільки акцентували верхній лівий і нижній правий кути аркуша паперу.

Усі вищезазначені прийоми та особливості, притаманні бароковому періодові розвитку українського скоропису, надають універсалам та іншим документам української держави неповторного зовнішнього вигляду та особливої художньої пластики.
Спроможність каліграфії виявлятися не лише в ритмічно організованому декорі письма, але й у процесі загальноестетичного розвитку нації дозволяє ставити мистецтво каліграфії в один ряд з іншими видами мистецтва.


ПосиланняВідповісти

Comments:
[User Picture]From: henyk
2005-04-20 12:13 pm (UTC)

НАРЕШТІ!

:)))
(Відповісти) (Thread)
[User Picture]From: behemot
2005-04-20 02:20 pm (UTC)
супер. а Мітченко дуже гарні літери пише, до речі
(Відповісти) (Thread)
[User Picture]From: henyk
2005-04-20 02:39 pm (UTC)
А де ти їх бачив?
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: behemot
2005-04-20 03:06 pm (UTC)
наприклад, перше що знайшов:
http://www.baltia.com.ua/images/cards/1118.jpg
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rarebook
2005-04-20 02:39 pm (UTC)
А хто це?
(Відповісти) (Parent) (Thread)